top of page

Members

登録メンバー

Name

Hironao Takahashi

Yoichi Seki

Yuichi Oyama

Keigo Kubo

Akira Sugawara

Izumi Yoshinaga

Yuichi Yasumoto(代表)

Hakuya Yamamoto

Yasuhiro Iizuka

Yusuke Tsuruoka【GK】

Isamu Shimizu

Taro Chishima

Futoshi Murai

Kentaro Onchi

Ryotaro Shiomi【GK】

Riku Arakawa

Kentaro Hazama

Issei Watanabe

Tatsuya Ito

Taiki Sato

Shunya Sato

Arata Suda

Takuma Imamura

Hiroshi Murai

Hiroki Yamane

Kosuke Kitamura

Hiroshi Imamura

Kaito Ichiba

Yuki Ito

Yoshito Ozeki

Kosei Kawabata

​Yuto Mounai【GK】

Ryota Baba

Sora Shimoda

Ryuto Araki

Ryota Sugiyama

Birthday
1978/2/5
1982/12/12
1983/5/12
1977/12/14
1976/3/27
1982/2/23
1982/8/30
1984/11/3
1985/2/19
1986/8/21
1994/5/16
1995/3/15
1990/6/19
1994/6/25

1982/7/14
1996/7/9
1994/6/6
1995/6/27
1994/11/27
1994/9/15
1992/7/13
1995/2/23
1995/1/17
1997/9/11

1989/8/26

1983/4/27

1988/12/4

1993/9/26

1989/8/19

2001/5/30

2000/5/22

2001/5/20

1988/7/25

​2003/6/14

2003/10/10

2003/10/15

No

7
11
2
12
27
18
10
28
88
1
9
5
24
22

34
6
17
4
51
25
41
32
99
13

29

77

31

14

​8

3

23

20

33

55

16

21

bottom of page